Yrkesskadeforsikring

Hvem: Virksomheter med arbeidsgiveransvar.

Hva: Yrkesskadeforsikring gir erstatning både for ulykker og sykdom som blir påført en arbeidstaker i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Den gir også rett til erstatning dersom en ulykke skulle oppstå på direkte reise mellom hjem og arbeid

Erstatningssummene er standardiserte, og gir erstatning ved dødsfall, arbeidsuførhet eller medisinsk invaliditet. Premien er ikke skattepliktig for den ansatte og en evt. utbetaling vil være skattefri.

Hvorfor: Forsikringen er lovpålagt.

Hvordan: Søknadsskjema